Onze Diensten

Het kantoor Lemmens Accountancy is een ervaren en dynamisch kantoor dewelke de eerstelijns-adviseur is van een trouwe waaier aan kleine en middelgrote ondernemingen uit diverse sectoren op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, administratie, vennootschapsrecht, ...

Gecertificeerde accountant

Lemmens Accountancy gaat verder dan het louter fiscale of boekhoudkundige en zoekt een totaal-oplossingvoor uw vraag of uw onderneming.

 

Opvolgen en voeren van de boekhouding​

Enerzijds zijn onze medewerkers actief in het verwerken van de boekhoudkundige documenten, het eerstelijnsadvies naar de onderneming en de voorbereiding van de boekhouding tot de jaarrekening. Hier wordt gestreefd naar een vaste relatie boekhouder-onderneming.

Anderzijds wordt de boekhouding opgevolgd door een accountant die zorgt voor de opstelling van de jaarrekening en de begeleiding van het dossier. Een individuele band met de ondernemers is vereist voor een maximale optimalisatie en begeleiding voor uw dossier.

Fiscaal advies en optimalisatie

Ons kantoor is wettelijk erkend als accountant-belastingconsulent door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten. Dit geeft onze cliënten de garantie dat zij worden begeleid door specialisten met kennis en ervaring.

Een I.A.B. accountant mag bovendien een aantal in het wetboek van vennootschappen voorziene wettelijke opdrachten vervullen.
Zo mag de accountant in kleine en middelgrote ondernemingen, waar geen bedrijfsrevisor werd benoemd, volgende wettelijke verslagen opmaken:

 • omvorming van een vennootschap naar een andere rechtsvorm
 • ingeval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht, wanneer het gaat om de bepaling van de intrinsieke waarde van het effect
 • fusies en splitsingen van ondernemingen
 • vrijwillige ontbinding van een NV, BVBA, Comm.VA en CV.

Bovendien kan een I.A.B. accountant worden opgeroepen voor het uitvoeren van gerechtelijke expertises zoals het bijstaan van een curator bij faillissementen, waardebepaling van een onderneming in echtscheidingsprocedures, verdeling van nalatenschappen, … alsook voor het uitvoeren van privé-expertises zoals conflicten tussen vennoten, bijstand bij controle van de boekhouding, …

Auditeren en verifiëren van jaarrekeningen

Indien u als onderneming de boekhouding zelf voert, kunnen wij instaan voor het jaarlijks of tussentijds opmaken van de jaarrekening. In functie van de behoeften van de onderneming wordt een auditering van alle posten van de jaarrekening uitgevoerd. De nodige correctieboekingen worden opgesteld en de jaarrekening wordt opgemaakt conform de wettelijke voorschriften.

Waardering van ondernemingen

U wenst uw zaak over te laten aan één van uw kinderen en wil uw andere kinderen niet benadelen?
U wil weten hoeveel successierechten uw kinderen gaan betalen op de aandelen van uw bedrijf indien u overlijdt?
U wil een bedrijf overnemen en u wil weten of u een correcte overnameprijs betaalt…?

Een waardering van uw onderneming geeft hierop een antwoord. Wij passen de meest courante methodes van waardering toe op basis van de substantiële waarde en de rentabiliteitswaarde van de onderneming.

Overnemen en overlaten van ondernemingen

Het overlaten of overnemen van een bedrijf is een moeilijk en gevaarlijk proces dat stapsgewijs dient aangepakt te worden. In de praktijk worden vaak niet alle mogelijkheden benut of worden bepaalde aspecten onderschat met alle gevolgen vandien.

Volgende vragen of problemen kunnen zich onder meer voordoen:

 • Wat zijn de gevolgen op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, registratierechten, … bij overlating van mijn bedrijf?
 • Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de overlater aan de RSZ, BTW en directe belastingen bij overname van een onderneming?
 • Hoelang is de milieuvergunning nog geldig? Is er sprake van bodemverontreinging?
 • Verkoop ik de aandelen van de vennootschap of behoud ik deze en verkoop ik enkel de erin aanwezige activa?
 • Hoe financieer ik het best de overname? Hoe pak ik de kredietaanvraag bij de bank aan? Hoe stel ik mijn financieel plan op?
 • Wat met het lopende huurcontract en andere overeenkomsten?
 • Wordt het onroerend goed het best overgenomen met een nieuwe vennootschap? Zoja, moet dan de volle eigendom gekocht worden of alleen het vruchtgebruik?
 • Wat met het aanwezige personeel in de overgenomen vennootschap?

Met al deze vragen of problemen kunnen wij u helpen om de juiste oplossing te vinden.
Wij geven begeleiding gaande van het voorstel, de onderhandelingen met kandidaat-overnemers tot het kiezen van de juiste structuur waarbinnen het bedrijf wordt overgenomen of overgelaten.